آگهی مناقصه                شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران جهت تکمیل تجهیزات حوزه عملیات پرداخت خود از شرکت های فعال در حوزه تجهیزات بانکی و پرداخت دعوت به مناقصه می نماید .

 

اخبار فناوری اطلاعات

مناقصه فوری حوزه عملیات پرداخت

 

سیستم ردیابی خودروهای بانک


  

مرکز عملیات امنیت / SOC