مرکز تماس:

خیلی از کسب و کارها جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان خود نیازمند به ثبت درخواستها، بازخوردها و ارائه توضیحات، رفع ابهامات و مشکلات در بخش های مختلف سازمان خود را می باشند و از طرفی به دلیل نداشتن نیروی متخصص و همچنین امکانات زیرساختی ویا سامانه های CRM نیازمند استفاده از خدمات شرکت هایی در این حوزه می باشد، ازینرو با توجه به آنکه درحال حاضر شرکت TIT مسئولیت ارائه خدمات 24 ساعته مرکز تماس بانک گردشگری را عهده دار بوده و همچنین با دراختیار داشتن نیروهای متخصص و سامانه های مرتبط توانایی ارائه این خدمات را برای تمامی کسب و کارها چه در محل آنها و چه در محل خود شرکت TIT را دارد