شرکت توسعه فناوری اطلاعات گردشگری ایران با توجه به تجارب حاصل از نیازمندی های کشور در حوزه تحقیق و توسعه و تکنولوژی بروز دنیا و با استفاده از متخصصین سرشناس و کارشناسان خبره این حوزه و همکاری سایر شرکای عضو در این حوزه در قالب کار گروهی و تیمی و با ایده های جدید و تمایز در نوآوری در خدمات و محصولات مورد نیاز روز مشتریان حقیقی و حقوقی بعنوان یک شرکت خصوصی چابک ولی قدرتمند بازوی توانمندی جهت ایجاد تحول در صنعت بانکداری و حوزه پرداخت کشور باشد.