شما در بخش پرسشنامه استخدامی سایت دسترسی دارید که اطلاعات خود را وارد نمایید. برخی از فیلدها اجباری است و تا تکمیل نشود رزومه شما ثبت نخواهد شد. بررسی اولیه بر اساس اطلاعات مندرج در پرسشنامه است پس لطفا با دقت و صحت فرم را تکمیل و عنوان شغلی مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

ما رزومه های دریافتی را بر اساس ویژگی های فردی و تخصصی افراد بررسی و گزینش می کنیم. در این مرحله رزومه هایی که با نیازمندی های شغل مورد نظر تطابق نداشته باشند حذف و رزومه های واجد شرایط بر اساس شایستگی های تخصصی اولویت بندی می گردند.

افراد گزینش شده برای انجام مصاحبه تخصصی با  مدیر مربوطه به شرکت دعوت می شوند. در این مصاحبه دانش تخصصی،  توانایی فنی  و میزان مهارت مورد نیاز افراد به دقت مورد ارزیابی قرار می گیرد. شما نیز می توانید جزئیات بیشتری از شغل مورد نظر را از زبان مدیر یا رییس واحد بشنوید.

آخرین مرحله فرایند استخدام در شرکت، مصاحبه با واحد منابع انسانی است. در این مصاحبه شایستگی های رفتاری و اخلاقی و نیز تطابق فرهنگ فردی شما با فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار می گیرد.