هیآت مدیره

نام :احسان

نام خانوادگی :تابش

سمت :رئیس هیات مدیره

نام:حسین

نام خانوادگی :رحمتی

سمت :نائب رئیس هیات مدیره

نام :محمد

نام خانوادگی :کیایی

سمت : عضو هیات مدیره

نام: سیدابوالقاسم

نام خانوادگی :محقق

سمت :عضو هیات مدیره

نام :سیدابراهیم

نام خانوادگی :حسینی نژاد

سمت:مدیرعامل

وعضو هیات مدیره